Psychologie v práci personalisty

V pracovním životě nemáme tolik času na plnohodnotné vzájemné poznání se a na nastavení toho správného komunikačního kódu. Zde přichází na téma dne právě psychologie. Pomůže nám porozumět a pochopit jednání svých kolegů a pomůže nám na základě takového poznání efektivně ovlivňovat sociální prostředí organizace v její prospěch. Abychom mohli takto ovlivňovat organizaci, bylo by dobré si osvojit prvky sebeprosazení, autoregulace, persuasie a komunikační kompetence.

S psychologií jsme se již asi všichni setkali ve svém studijním nebo pracovním životě. Známe velké množství výrazů používaných v psychologii (např. percepce, kognice, pozornost, emoce, motivace, osobnost, interpersonální vztahy či podvědomí). Víme, že psychika je nedílnou součástí osobnosti. Víme, že každý člověk je jedinečný a naprosto jiný. Velmi dobře to můžeme sledovat ve svém okolí nebo doma. Máme např. dvě děti od stejných rodičů (často i dvojčata), ale sledujeme, že jsou ale naprosto odlišní v mnoha ohledech. Často vybíráme jednotlivé složky jejich osobnosti (temperament, charakter, schopnosti, motivy a postoje, vůle) a hledáme v příbuzenstvu po kom “to” podědily. Jelikož ale v rodinném životě jsme ve velmi intenzivním sociálním kontaktu, naučili jsme se s odlišnostmi přirozeně žít a fungovat – ovšem spíš intuitivně.

JAKÉ ŘEŠENÍ DOPORUČUJE RENTEL

  • V několika eLearningových kurzech se problematikou poznání osobnosti zabýváme.
  • Doporučujeme při důležitých výběrových řízeních přizvat psychologa.
  • Využít sadu navazujících prezenčních seminářů na téma Využití sociální psychologie v práci personalisty/vedoucího pracovníka.
  • Využít publikaci (tištěnou i v podobě PDF) Pojmové vademekum pro personalisty z oblasti psychologie (připravujeme) a jeho navázání na Adaptační proces, provázání na Vzdělávací portál a distribuci s využitím aplikace eDokument.

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika...

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...