Vyřešte zákonné povinnosti v oblasti BOZP online

Průvodci e-learningem jsme pro naše klienty už 20 let. Stáli jsme u jeho počátků, zaváděli jsme do praxe inovativní metody a na základě dlouholetých zkušeností jsme vyvinuli software, který reflektuje na potřeby personalistů, referentů vzdělávání, interních trenéru a dalších klíčových osob v procesu rozvoje lidských zdrojů. Proškolili jsme díky našim online kurzům několik desítek tisíc uživatelů. A pomáháme našim klientům i teď, kdy potřeba digitalizace získává zcela nový rozměr.

BOZP+PO pro zaměstnance

130 Kč bez DPH

BOZP+PO pro vedoucí

130 Kč bez DPH

Školení řidičů referentských vozidel

130 Kč bez DPH

BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou

130 Kč bez DPH

Výkon práce v režimu "Home office"

130 Kč bez DPH

Základy poskytování první pomoci

130 Kč bez DPH
Potřebujete-li proškolit zaměstnance ve specifických doplňkových kurzech nebo doplnit informace o lokálních rizicích konkrétního pracoviště? Připravíme vám individualizovaný kurz dle podmínek vašeho pracovního provozu.

E-learning vhodný pro kancelář i home office

Výhody online školení v oblasti BOZP

 

 • Rychlá, adresná, přehledná publikace školení pro jednotlivce, týmy i celé organizace
 • Variabilní testování k ověření znalostí
 • Permanentně aktuální prezenční listiny o proškolených zaměstnancích
 • Statistické reporty studijních aktivit
 • Automatické urgence termínů periodických školení
 • Prevence
Více z praxe
Primárním účelem online kurzu je splnění zákonné povinnosti. Skutečnými nositeli bezpečnosti a preventivního jednání a chování na pracovišti jsou však sami zaměstnanci, zvláště ti, ve vedoucích pozicích. V praxi nestačí uživatele s riziky a preventivními kroky „pouze“ seznámit, míra edukace zde musí být vyšší. Např. dostane-li pracovník možnost seznámit se s rizikovými faktory v simulované podobě a častěji než se s nimi setká v běžném provozu, je daleko vyšší šance, že ve skutečném případě (nastane-li) zareaguje mnohém efektivněji, než kdyby se v takové situaci ocitl poprvé. Stejně tak žádoucí preventivní jednání lze pracovníka vhodně nastaveným online kurzem naučit mnohem rychleji a bez zbytečných finančních vícenákladů

Úspora času i nákladů

 

 • Uživatel může kurz absolvovat (v nastaveném období), v kteroukoliv denní i noční dobu
 • Uživateli stačí pouze mailová adresa a přístup k internetu, odpadá tak složité cestování za lektorem a naopak, což výrazně ulehčuje situaci komplikovanou nejen hygienickými opatřeními
 • Digitální uložiště dat – například v případě interních auditů či přímo kontroly oblastního inspektorátu práce, jsou všechny potřebné doklady o proškolených vždy po ruce v aktuální podobě, čímž se výrazně eliminuje riziko sankcí ze strany kontrolního orgánu

Platnost informací

 

 • Uživatel dostává aktualizovaný obsah standardizovanou formou. Publikující administrátor má tedy jistotu, že se informace ke koncovému uživateli dostane v podobě, v jaké ji publikoval. Odpadá tak vliv lidského faktoru, který může při prezenčním školení původní informaci „znehodnotit“.

Výhody online školení v oblasti BOZP

 

 • Rychlá, adresná, přehledná publikace školení pro jednotlivce, týmy i celé organizace
 • Variabilní testování k ověření znalostí
 • Permanentně aktuální prezenční listiny o proškolených zaměstnancích
 • Statistické reporty studijních aktivit
 • Automatické urgence termínů periodických školení
 • Prevence
Více z praxe
Primárním účelem online kurzu je splnění zákonné povinnosti. Skutečnými nositeli bezpečnosti a preventivního jednání a chování na pracovišti jsou však sami zaměstnanci, zvláště ti, ve vedoucích pozicích. V praxi nestačí uživatele s riziky a preventivními kroky „pouze“ seznámit, míra edukace zde musí být vyšší. Např. dostane-li pracovník možnost seznámit se s rizikovými faktory v simulované podobě a častěji než se s nimi setká v běžném provozu, je daleko vyšší šance, že ve skutečném případě (nastane-li) zareaguje mnohém efektivněji, než kdyby se v takové situaci ocitl poprvé. Stejně tak žádoucí preventivní jednání lze pracovníka vhodně nastaveným online kurzem naučit mnohem rychleji a bez zbytečných finančních vícenákladů

Úspora času i nákladů

 

 • Uživatel může kurz absolvovat (v nastaveném období), v kteroukoliv denní i noční dobu
 • Uživateli stačí pouze mailová adresa a přístup k internetu, odpadá tak složité cestování za lektorem a naopak, což výrazně ulehčuje situaci komplikovanou nejen hygienickými opatřeními
 • Digitální uložiště dat – například v případě interních auditů či přímo kontroly oblastního inspektorátu práce, jsou všechny potřebné doklady o proškolených vždy po ruce v aktuální podobě, čímž se výrazně eliminuje riziko sankcí ze strany kontrolního orgánu

Platnost informací

 

 • Uživatel dostává aktualizovaný obsah standardizovanou formou. Publikující administrátor má tedy jistotu, že se informace ke koncovému uživateli dostane v podobě, v jaké ji publikoval. Odpadá tak vliv lidského faktoru, který může při prezenčním školení původní informaci„znehodnotit“.

Softwarový pomocník ePersonalista

Learning Management System

Administrace a plánování prezenčních i online školení. Aktualizovaná online zákonná školení k BOZP a PO, Řidiči referentských vozidel + možnost výběru ze 115 rozvojových online kurzů.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Obsluhovat agendu spojenou s OOPP není jednoduché v žádné organizaci. Naše řešení výrazně urychluje veškeré administrativní úkony spojené s výdejem, evidencí, dodržováním lhůt životnosti a přidělováním daných prostředků dle pracovního zařazení každého pracovníka. Poskytuje digitální uložiště pro originální výstrojní listy a směrnice upravující kategorizaci OOPP. Výstupy z digitální evidence lze využít i pro aktivity spojené s hospodářstvím OOPP.

Kontroly BOZP

Digitální nástroj pro komunikaci mezi bezpečnostním specialistou a osobami odpovědnými za splnění veškerých legislativních povinností spojených s BOZP a PO. Evidence kontrol, z nich vycházejících neshod a kontrola jejich vyřešení v daném termínu. Zároveň aplikace poskytuje digitální uložiště pro potřebnou fotodokumentaci a příslušné právní předpisy.

Revize zařízení

Automatické „hlídání“ časových lhůt revizí všech typů zařízení na daném pracovišti, které podléhají zákonné povinnosti pravidelných kontrol určeným specialistou. Díky automatickému upozornění blížícího se vypršení zákonné periody nástroj výrazně usnadňuje plnění všech legislativně daných povinností.

Elektronická kniha pracovních úrazů

Digitální evidence uložiště příslušných formulářů a standardizovaných interních návodů pro správný administrativní postup řešení drobných i vážných pracovních úrazů. Snadná editace předem naformátovaného formuláře.

Digitální uložiště

Online knihovna interních směrnic, nařízení, vyhlášek, kategorizace ad. s možností nastavení oprávnění (pro čtení, pro editaci atd.) – podpora standardizace informací, rychlá a ověřitelná publikace aktualizovaných dokumentů jednotlivcům i celým skupinám zaměstnanců.

Zdravotní prohlídky

Evidence a plánování zdravotních prohlídek včetně automatických urgencí.

Vše dle zákona

Zákonná povinnost
Povinnost školit zaměstnance v BOZP ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Způsob školení si zaměstnavatel volí sám, zákon jej nijak neupravuje.
Koho je nutné proškolit
dle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce zaměstnanci, zejména zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou; zaměstnanci agentury práce dočasně přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli; mladiství zaměstnanci; zaměstnanci jiného zaměstnavatele při společné práci na pracovišti (zde je nutná vzájemná výměna rizik a vždy podle § 103 odst. 1 písm. g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí
Kdo je oprávněn školit
V provozech do 25 zaměstnanců je oprávněn provádět úkoly v prevenci rizik sám zaměstnavatel, je-li k tomu řádně znalostně vybaven. V případech nad 25 zaměstnanců. Musí tyto úkoly provádět odborně způsobilá osoba. Touto osobou může být interní zaměstnanec či externí pracovník. Vstupní školení a seznámení s pracovištěm provádí nadřízený vedoucí zaměstnanec.

Ptáte se a my odpovídáme

S online formou vzdělávání nemáme žádnou zkušenost. Vyřeší e-learning zákonnou povinnost zaměstnavatele proškolit zaměstnance v oblasti BOZP a PO?
Obsahově jsou kurzy našimi certifikovanými autory (odborně způsobilými osobami) sestaveny tak, aby plně odpovídaly legislativním požadavkům. Stejným způsobem můžete bez obav využít i kurzy pro řidiče referentských vozidel.
Školení BOZP a PO si zajišťujeme prezenčně z vlastních zdrojů. Lze převézt do e-learningové podoby i vlastní interní materiály?
Ano, do elektronické podoby lze kromě samotných zákonných školení převést kompletní dokumentaci BOZP a PO, interní směrnice nebo například návody k obsluze strojů a zařízení.
Zákonná školení se opakují periodicky, ohlídáte termíny za nás?
Automatické připomenutí termínů je jednou ze základních funkcí aplikace, kterou Vám s našimi kurzy můžeme poskytnout. Seznam aplikací pro personalisty a BOZP techniky s jejich funkcemi a přínosy naleznete zde.
Pro správu online kurzů máme vlastní platformu. Je možné využít Vaše kurzy na naší platformě?
Kterýkoliv z našich kurzů je možné exportovat ve formátu SCORM, který je kompatibilní s většinou LMS systémů. V takovém případě je třeba pouze doladit podmínky jeho aktualizace.
Jak je to s aktualizací Vašich kurzů?
Aktualizaci veškerých zákonných školení provádíme v pravidelných intervalech. Je tak zaručeno, že se k Vaším zaměstnancům vždy dostanou informace dle aktuální platné legislativy.
Je možné využít Váš online kurz i v případě specifických lokálních rizik na pracovišti?
Rizika Vašeho pracovního prostředí nejlépe zná Váš bezpečností technik. Ve spolupráci s ním, můžeme obsah kurzu upravit a doplnit tak, aby plně odpovídal potřebám zaměstnanců a interním předpisům zaměstnavatele.
Jakým způsobem pracovník získá certifikát o absolvování kurzu?
Každý kurz je koncipován do několika kapitol, z nichž každá je ukončena cvičným testem. Tyto cvičné otázky tvoří „banku otázek“, ze které se generuje závěrečný test. Po jeho úspěšném složení uživatel získává certifikát o absolvování kurzu ve formátu PDF (připravený k tisku a podpisu).
Máme ve firmě nastavený preventivní program BOZP, který bychom rádi převedli do virtuální podoby. (jsme vlivem hygienických opatření nuceni) Je možné využít Vaše řešení?
V takovém případě se nabízíme individualizovaný kurz na míru. Vaším zaměstnancům se tak dostanou důležité informace z jejich vlastního pracovního prostředí, na které jsou zvyklí, ve virtuální podobě. Mohou se tak dozvědět o možných rizicích, řešit simulované situace nebo si osvojit nová opatření ještě dříve než jim budou muset čelit v praxi.
S online formou vzdělávání nemáme žádnou zkušenost. Vyřeší e-learning zákonnou povinnost zaměstnavatele proškolit zaměstnance v oblasti BOZP a PO?
Obsahově jsou kurzy našimi certifikovanými autory (OZO) sestaveny tak, aby plně odpovídaly legislativním požadavkům. Stejným způsobem můžete bez obav využít i kurzy pro řidiče referentských vozidel.
Školení BOZP a PO si zajišťujeme prezenčně z vlastních zdrojů. Lze převézt do e-learningové podoby i vlastní interní materiály?
Ano, do elektronické podoby lze kromě samotných zákonných školení převést kompletní dokumentaci BOZP a PO, interní směrnice nebo například návody k obsluze strojů a zařízení.
Zákonná školení se opakují periodicky, ohlídáte termíny za nás?
Automatické připomenutí termínů je jednou ze základních funkcí aplikace, kterou Vám s našimi kurzy můžeme poskytnout. Seznam aplikací pro personalisty a BOZP techniky s jejich funkcemi a přínosy naleznete zde.
Pro správu online kurzů máme vlastní platformu. Je možné využít Vaše kurzy na naší platformě?
Kterýkoliv z našich kurzů je možné exportovat ve formátu SCORM, který je kompatibilní s většinou LMS systémů. V takovém případě je třeba pouze doladit podmínky jeho aktualizace.
Jak je to s aktualizací Vašich kurzů?
Aktualizaci veškerých zákonných školení provádíme v pravidelných intervalech. Je tak zaručeno, že se k Vaším zaměstnancům vždy dostanou informace dle aktuální platné legislativy.
Je možné využít Váš online kurz i v případě specifických lokálních rizik na pracovišti?
Rizika Vašeho pracovního prostředí nejlépe zná Váš bezpečností technik. Ve spolupráci s ním, můžeme obsah kurzu upravit a doplnit tak, aby plně odpovídal potřebám zaměstnanců a interním předpisům zaměstnavatele.
Jakým způsobem pracovník získá certifikát o absolvování kurzu?
Každý kurz je koncipován do několika kapitol, z nichž každá je ukončena cvičným testem. Tyto cvičné otázky tvoří „banku otázek“, ze které se generuje závěrečný test. Po jeho úspěšném složení uživatel získává certifikát o absolvování kurzu ve formátu PDF (připravený k tisku a podpisu).
Máme ve firmě nastavený preventivní program BOZP, který bychom rádi převedli do virtuální podoby. (jsme vlivem hygienických opatření nuceni) Je možné využít Vaše řešení?
V takovém případě se nabízíme individualizovaný kurz na míru. Vaším zaměstnancům se tak dostanou důležité informace z jejich vlastního pracovního prostředí, na které jsou zvyklí, ve virtuální podobě. Mohou se tak dozvědět o možných rizicích, řešit simulované situace nebo si osvojit nová opatření ještě dříve než jim budou muset čelit v praxi.

Nabízíme

Konzultaci

Využijte možnosti konzultace z oblasti BOZP zdarma.

Zavolejte a dohodněte si termín.

+420 777 702 908

Přístup do systému RENTEL

Systém nabízí možnost hromadných objednávek, archiv zakoupených kurzů i osvědčení.

Zaregistrujte se a objednávejte

Po ověření údajů Vám v pracovních dnech do 24 hodin zašleme přihlašovací údaje do objednávkového systému, ve kterém můžete ihned objednat a obratem proškolit své zaměstnance.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: + 420 601 112 420 (po – pá, 8:00-16:00).

7 + 9 =