VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ a VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

obchodní společnosti RENTEL a.s. se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5, IČ: 26 12 82 33, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka. 6225, dále jen „RENTEL“

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví podmínky, za kterých RENTEL poskytuje vzdělávací programy a služby v oblasti vzdělávání, které byly písemně objednány zákazníkem a platí pro území České republiky. Jakékoliv odchylky a změny těchto podmínek jsou závazné pouze v případě, že byly písemně sjednány a potvrzeny zákazníkem a RENTELem, pokud není těmito podmínkami sjednáno jinak.

Podmínkou spolupráce mezi zákazníkem a RENTELem je přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

2 TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ A STORNO PODMÍNKY

2.1 Přístup na vzdělávací portál a do aplikací

Přihlašovací údaje účastníků vzdělávacích programů (kurzů) a do aplikací RENTEL – ePersonalista, eDokument, eAnketa, eHodnoceni, (dále jen „aplikací“), jsou evidovány v aplikaci Nastavení – Administrace a spravuje je a rozesílá elektronicky pouze odpovědná osoba zákazníka s příslušným oprávněním.

On-line přístup do kurzu, do osobního profilu a užívaných aplikací, je možný neomezeně. Studující se přihlašují pod přihlašovacími údaji, které jim byly doručeny elektronicky odpovědnou osobou zákazníka. Kurz – studijní materiály v tomto případě neslouží ke studiu za účelem získání certifikátu. Studijní materiál je určen jako pomůcka pro rychlé vyhledání informace v základní podobě. Pro vydání certifikátu je třeba se řádně objednat do komplexního studia v řádných/individuálních termínech.

 

2.2 Objednávka

2.2.1 Objednávka testování do vzdělávacího programu (dále jen „kurz“) účastníků, kteří využívají služeb vzdělávacího portálu a aplikace ePersonalista musí být odpovědnou osobou zákazníka vytvořena a schválena v aplikaci ePersonalista. Náležitosti objednávky: označení kurzu, počet účastníků a termín kurzu. V rámci objednávání akreditovaných kurzů je v aplikaci ePersonalista  na Kartě Pracovníka nutné v poli „Typ pracovníka dle zák. č. 312/2002 Sb.“ doplnit, zda je pracovník: úředník, neúředník, vedoucí úředník. V případě nových zákazníků portálových aplikací je k importu zaměstnanců do systému využita vzorová excelovská tabulka. Objednávky jsou evidovány v aplikaci ePersonalista. Informace o studiu jsou přihlášeným účastníkům kurzu zaslány 2 dny před zahájením kurzu na jejich e-mailovou adresu. On –line přístup do objednaného kurzu (studijní materiál včetně cvičných testů a závěrečného testu) trvá neomezeně dlouho po celou dobu trvání kurzu.

2.2.2 Objednávka a přístup do kurzu účastníků vzdělávacího programu (dále jen „kurz“) musí být odpovědnou osobou zákazníka předána RENTELu prostřednictvím objednávkového systému na www.akreditovanekurzy.cz.

Objednávka musí obsahovat označení kurzu, počet účastníků a termín kurzu. Při procesu objednávky u akreditovaných kurzů je nutné určit, zda je účastník: úředník, neúředník, vedoucí úředník výběrem typu osoby v seznamu objednávaných osob. Výběr typu osoby je povinný. U objednávaných osob musí být také správně vyplněno jméno, příjmení, datum narození a místo narození. Odpovědná osoba zákazníka, která učinila objednávku, obdrží obratem na svou e-mailovou adresu potvrzení objednávky.

Přihlašovací údaje a informace o studiu jsou přihlášeným účastníkům kurzu zaslány 2 dny před zahájením kurzu na jejich e-mailovou adresu. Platnost přihlašovacího jména a hesla je omezena délkou trvání kurzu. On-line přístup do kurzu (studium) je možný neomezeně po celou dobu trvání kurzu. Studující se přihlašují pod přihlašovacími údaji, které jim byly doručeny. V každém kurzu je možné si stáhnout studijní materiál k tisku.

 

2.3 Testování a vydání osvědčení

Testování v kurzech provozovaných na vzdělávacích portálech probíhá ve vypsaných termínech, které jsou určeny RENTELem nebo v mimořádných termínech, které byly stanoveny po dohodě se zákazníkem.

Testování v kurzech, které jsou objednány prostřednictvím objednávkového systému www.akreditovanekurzy.cz trvá neomezeně po celou dobu trvání kurzu. Testování probíhá ve vypsaných termínech společností Rentel nebo je možné využít nastavení chytré objednávky (žádost o aktivaci chytré objednávky musí být objednatelem zaslána na oddělení realizace rentel@rentel.cz).

Otázky zařazené v závěrečném testu jsou vybrány z autotestů zařazených do kurzu.

V průběhu testování jsou studujícím zasílána upozornění na:

 1. zahájení studia 2 dny před zahájením kurzu. U zákazníků objednaných na stránkách www.akreditovanekurzy.cz jsou součástí upozornění o zahájení studia i přihlašovací údaje do kurzu/testování. U zákazníků vzdělávacího portálu a aplikace ePersonalistajsou přihl. údaje shodné jako do jednotlivých aplikací. Pokud účastník přihl. údaje zapomněl, na zadanou e-mailovou adresu na vzdělávacím portále bude účastníkům zaslán e-mail s odkazem k vygenerování nových přihlašovacích údajů.
 2. ukončení testování  – v případě neodevzdání závěrečného testu přijde účastníkovi upozornění 2 dny před ukončením studia.

V případě, že účastníkovi prostřednictvím e-mailu nedorazí sdělení o zahájení nebo ukončení studia, je třeba, aby se obrátil přímo na zástupce společnosti Rentel a.s. nebo na odpovědnou osobu, která jej ke studiu objednala. Tato osoba by měla kontaktovat zástupce společnosti Rentel a.s. nebo on-line studijní podporu na odkazech uvedených níže.

RENTEL neodpovídá za doručení přihlašovacích údajů jednotlivým účastníkům kurzu.

  Osvědčení o absolvování kurzu, v elektronické podobě, elektronicky podepsané, ve formátu pdf má absolvent kurzu k dispozici ke stažení po ukončení studia. Odpovědná osoba zákazníka má osvědčení k dispozici po přihlášení do objednávkového systému www.akreditovanekurzy.cz nebo na vzdělávacím portále v aplikaci ePersonalista. Na vyžádání je možné zaslat osvědčení v tištěné podobě za správní poplatek ve výši 50 Kč/osoba.

  On-line podpora studujících je na e-mailové adrese rentel@rentel.cz nebo na telefonním čísle + 420 601 112 420, v pracovních dnech, 8.00 – 16.00 hodin.

   

  2.4 Zrušení objednávky

  Zrušení schválené objednávky je možné provést písemně na adrese rentel@rentel.cz nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu. Jiná forma zrušení stornování objednávky není akceptována.

  Změna termínu kurzu je možná po individuální dohodě s obchodním zástupcem, popř. technickou podporou Rentel a.s.

  RENTEL si vyhrazuje právo přesunout studující, kteří byli přihlášeni k testování, do následujícího běhu, z důvodu dosažení kapacitních limitů e-learningového systému, popř. z důvodu metodických změn u akreditovaných kurzů MV ČR, MPSV. O této skutečnosti budou odpovědné osoby informováni.

  V průběhu realizace studia si RENTEL vyhrazuje právo na odstávku vzdělávacího systému z důvodu technických problémů. Je-li to možné, jsou o této skutečnosti účastníci informováni.

  Účastníkům kurzu je vydáno osvědčení, které je  vystaveno dle údajů uvedených v objednávce. Týká se především povinných údajů, které je nutné evidovat u akreditovaných kurzů (titul, jméno, příjmení, místo narození, datum narození). Pokud je v osvědčení zjištěna jakákoliv chyba z důvodů způsobených na straně zákazníka, vydá RENTEL osvědčení nové, se správnými údaji za poplatek 50,-Kč bez DPH.

  RENTEL neodpovídá za doručení přihlašovacích údajů jednotlivým účastníkům kurzu.

  RENTEL neodpovídá za to, zda přihlášený účastník splňuje požadavky nezbytné pro úspěšné absolvování kurzu.

   

  3 DŮVĚRNOST INFORMACÍ

  Zákazník odpovídá za to, že přihlášení studující:

  1) si nebudou pořizovat kopie části nebo celých materiálů k licenčním programům, potřebných během kurzu, s výjimkou těch, které si pořídí pod dohledem nebo v souladu s instrukcemi RENTELu.

  2) neposkytnou informace ani neumožní přístup k materiálům třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu RENTELu.

  3) budou obeznámeni s uvedenými podmínkami.

   

  4 ARCHIVACE ÚDAJŮ

  Průběžné statistiky (logování aktivit účastníků), včetně testů u všech typů kurzů (akreditované/celoživotní) jsou RENTELem archivovány maximálně po dobu průběhu jednotlivého běhu testování. Na vyžádání je možné výsledky závěrečného testu/závěrečnou anketu poskytnout obratem a
  lze je dále rozpracovat na žádost zákazníka pouze v časovém rozmezí maximálně jednoho týdne po ukončení testování a za předem domluvených podmínek. Po této době jsou data odmazávána.

  Evidence a archivace údajů a dokumentů u kurzů akreditovanýchMV ČR a MPSV je prováděna v souladu s doporučeným metodickým postupem. Podrobněji upravuje interní metodický předpise RENTELu ze dne 1.3.2017 odst. 6.1 a 6.2 tohoto předpisu (k nahlédnutí na vyžádání). Archivovány jsou údaje a dokumenty nejdéle po dobu 3 let a poté jsou z evidence vymazány/skartovány. Pokud by došlo k žádosti zákazníka o výmaz údajů v době kratší než 3 roky, je povinností akreditované instituce tuto žádost odmítnout. Oprávněným zájmem akreditované instituce je tuto evidenci vést po dobu 3 let z důvodu možné kontroly ze strany MV ČR.

   

  5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Daňový doklad bude vystaven v souladu s fakturačními údaji, které poskytl zákazník v objednávce/smlouvě. V případě zaslání daňového dokladu v tištěné podobě má dodavatel právo účtovat administrativní poplatek 65,- Kč s DPH. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou obou stran na 14 dnů od data zdanitelného plnění, kterým je den zpřístupnění kurzu přihlášenému účastníkovi (týká se objednávek na www.akreditovanekurzy.cz) /poslední pracovní den v měsíci (týká se zákazníků vzdělávacího portálu a aplikace ePersonalista). Při nedodržení termínu splatnosti může RENTEL požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

   

  6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  RENTEL prohlašuje, že zpracování osobních údajů bude probíhat výlučně za účelem, ke kterému byla zákazníkem pokytnuta, a to ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“) a čl. 28 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Zákazník uděluje RENTELu souhlas k pověření dalšího zpracovatele v případě vzniku důvodné potřeby na straně RENTELu.

  RENTEL má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele a Zákazník postavení správce osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů zpřístupněných RENTELu za účelem plnění této smlouvy a právních povinnosti disponuje dostatečným právním titulem.

  RENTEL je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků e-learningového kurzu pouze za účelem provozování objednávkového systému sloužícího k objednávání a evidenci průběhu vzdělávání zaměstnanců Zákazníka Za tímto účelem je RENTEL oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců Zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, e-mail, akademický titul, pracovní zařazení, datum nástupu do zaměstnání, zařazení (úředník, neúředník, vedoucí), začátek tříletého cyklu (dále jen „Osobní údaje“).

  Osobní údaje jsou za výše uvedeným účelem zpracovávány automatizovaně těmito způsoby: shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování, likvidace, výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, pozměňování, změna, doplnění. Osobní údaje jsou u RENTELu uchovávány po dobu trvání této smlouvy, nejdéle však po dobu 5 let po ukončení této smlouvy.

  RENTEL se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci, provádějící faktické zpracování osobních údajů, byli vázáni povinností mlčenlivosti a poučeni o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

  RENTEL učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k Osobním údajům.

  RENTEL zajistí, aby nosiče dat, které obsahují Osobní údaje, byly uchovávány pouze v uzamykatelných místnostech..

  Osobní údaje budou zpracovávány přesné, pravdivé, ověřené a aktuální. V případě, že se RENTEL věrohodným způsobem dozví, že Osobní údaje neodpovídají požadavku předchozí věty, je povinen je opravit a nesprávné údaje likvidovat a o těchto změnách bez odkladu informovat Zákazníka, případně informovat Zákazníka správce o nutnosti Osobní údaje opravit.

  RENTEL je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze po dobu nutnou k provedení takového zpracování.

  RENTEL se zavazuje zajistit bezpečnost Osobních údajů, dodržovat příslušné právní předpisy a regulatorní požadavky a bezpečnostní pravidla stanovená Správcem, bude-li s nimi Zákazníkem v dostatečném časovém předstihu prokazatelně seznámen.

  RENTEL je Zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Zákazníkovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR.

  RENTEL je Zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s plněním povinností správce osobních údajů v rozsahu, v jakém pro Zákazníka provádí zpracování osobních údajů.

  RENTEL v souladu s rozhodnutím Zákazníka všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Zákazníkovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo ČR nepožaduje uložení daných osobních údajů.

  RENTEL poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené pro zpracovatele dle GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje.

   

  7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  RENTELem akceptovaná objednávka/smlouva tvoří spolu s těmito „Všeobecnými podmínkami“ úplnou smlouvu uzavřenou mezi RENTELem a zákazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí služeb uvedených v objednávce/smlouvě. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují všechna eventuální smluvní ujednání, písemná či ústní, která jim předcházela.

   

   

  V Praze dne 1.1.2019