Novinky

Nový kurz

Elektronická komunikace úředníků územních samosprávných celků – e-learning

Předmětem kurzu je elektronická komunikace v rámci územních samosprávných celků.

Kurz se zaměřuje v počátku obecně na komunikaci, na způsoby, kterými komunikuje veřejná správa, poté definuje elektronickou komunikaci. Návazně pojednává o informacích, které s komunikací úzce souvisí. Přibližuje využití informací územními samosprávnými celky, ale pojednává také o informačních zdrojích a jejich relevanci. Kurz učí studujícího vyhledávat informace, které potřebuje pro svoji práci. Klade důraz nejen na vyhledávání informací na internetu, ale i prostřednictvím různých programů – právních informačních systémů a informačních systému veřejné správy. První část této hromadné komunikace pojedná tedy o zdrojích, které studující má a pomocí kterých získává informace. Druhá část pojedná o tom, jakými způsoby může úředník územního samosprávného celku informace předávat adresátům veřejnoprávního působení. Pak kurz přechází na informační zdroje individuální, kde pojednává o datových schránkách, e-mailech, ale i chatech. Zastavíme se krátce také u rizik, která provází elektronickou komunikaci.
Akreditace MV ČR č. AK/PV-344/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Webinář

Základní principy ochrany oznamovatele

Připravili jsme pro vás záznam z webináře Základní principy ochrany oznamovatele – proč mají být tito lidé chráněni? Součástí záznamu je i prezentace a audiozáznam ke stažení.

Dozvíte se:

  • Aktuální situace legislativního schvalování zákona. Kdy bude schválený český zákon?
  • Aktuální pravidla v rámci přímé účinnosti Směrnice EU 2019/1937.
  • Základní principy ochrany oznamovatele – proč mají být tito lidé chráněni a co je důležité pro dobré fungování ochrany oznamovatelů, jakou ochranu zákon nabízí?
  • Jak nastavit vnitřní oznamovací systém. Činnost externího kanálu.

Více informací zde.

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast ochrany přírody a krajiny

Kurz se v první části věnuje představení právních norem v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to jak vnitrostátních předpisů, tak směrnic a nařízení EU a mezinárodních úmluv. Dále objasňuje vztah zákona o ochraně přírody a krajiny k dalším předpisům a zdůrazňuje úkol orgánů ochrany přírody hájit veřejný zájem ochrany přírody a krajiny. V nejobsáhlejší kapitole se věnuje, v informativní podobě, obsahu zákona o ochraně přírody a krajiny. Na závěr jsou zařazeny FAQ.
 

Cílem kurzu je poskytnout přehled o správních činnostech v oblasti ochrany přírody a krajiny a o vztazích klíčového zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k dalším právním předpisům týkajícím se využívání území, zejména stavebnímu zákonu.  

Akreditace MVČR č. AK/VEPO-1/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

eGovernment v praxi územní samosprávy

Cílem tohoto kurzu je seznámit studující nejen se základními pojmy a legislativním rámcem eGovernmentu v České republice, ale i s pojmy souvisejícími. Kurz si klade za cíl studujícímu poskytnout komplexní pohled na elektronizaci územní samosprávy. Kurz započne vysvětlením dvou základních pojmů – veřejná správa a eGovernment – které jsou pro celý kurz nosné. Poté budeme přidávat další pojmy, a to nejen jejich teorii a právní rámec, ale i použití v praxi.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-71/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Právní řád pro úředníky neprávníky

Úvodem kurzu si vysvětlíme důležité pojmy, a to, co vůbec právo je, jaký je právní systém v České republice, co jsou pravidla chování (normy), rozdělíme si právní akty na normativní a individuální a zařadíme si, kam patří právní předpisy. Seznámíte se také s platností a účinností právních předpisů.

Po této nezbytné teorii si uděláme systematizaci právních předpisů v České republice, tzv. hierarchii právních předpisů a vysvětlíme si vztah k právu mezinárodnímu a evropskému. Všechny právní předpisy uvedeme nejen v obecné definici, ale i v konkrétních příkladech – zejména z aktuální doby. Samozřejmě nemůžeme pominout alespoň stručné srovnání českého práva jako součásti evropského kontinentálního systému práva s jinými světovými (významnými) systémy práva.

Akreditace MVČR č. AK/PV-27/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Základy ekonomiky pro úředníky neekonomy

Cílem kurzu je, aby se stal užitečnou příručkou a pomůckou pro úředníky k výkonu správní činnosti s vazbou na finanční hospodaření a jeho přezkum.

  • Aby se úředník zorientoval a pochopil základní souvislosti důležitého nástroje ve veřejné správě, tj. správní činnost a finanční řízení územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
  • Osvojil si aktuální legislativu a získal tak zkušenosti a znalosti, jak se vyvarovat nejčastějších pochybení, přestupků a sankcí v těchto oblastech.
  • Pro lepší názornost jsou součástí kurzu i příklady z praxe.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-895/2022

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Situační vedení zaměstnanců

Předmětem kurzu je podpořit vedoucí pracovníky v rozeznávání různých stylů vedení s jejich výhodami a nevýhodami. Následně pak identifikovat, který styl se hodí pro jejich konkrétní pracovní situaci, podle toho jak zkušené a motivované lidi vedou.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.