Nedávné novinky a aktualizace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
Systém sociálního zabezpečení ČR
Vstupní vzdělávání následné
Příspěvek na péči
Jednotné environmentální stanovisko
Živnostenský zákon
Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství
Základy excelu
Oblast sociálních služeb (VVÚ)
Střet zájmů z pohledu úředníka

Novinky

Pozvánka

Pozvánka na snídani a diskusní seminář

Co přináší novela zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v oblasti vzdělávání úředníků – SW podpora evidence a plánování vzdělávání a možnosti on-line vzdělávání.

Semináře proběhnou v průběhu září a října v Plzni, Praze a Českých Budějovicích.

Více informací naleznete zde.

Aktualizovaný kurz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

I bezpečnost práce je oblastí, která se vyvíjí. Nedávno došlo k upřesnění dlouho očekávaných ustanovení týkajících se vyhrazených technických zařízení. Byla přijata nová a přesnější ustanovení ve vztahu k pracovním podmínkám na pracovištích, a to i s ohledem na vyvíjející se klimatické změny, na jejichž základě byly upraveny teploty na neklimatizovaných pracovištích s účinností od 1. 7. 2024.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Aktualizovaný kurz

Systém sociálního zabezpečení ČR

Aktualizace kurzu upozorňuje na změny ve struktuře sociálního zabezpečení s důrazem na zákon č. 412/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Kurz upozorňuje na změnu u dokládání nákladů na energie, která nastala od 1. 7. 2024 u příspěvku na bydlení. Dále se aktualizace kurzu dotýká změn u příspěvku na péči, která nastala s účinností od 1. 7. 2024 (konkrétně vyhlášky č. 195/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). A v neposlední řadě upozorňuje na novelu zákona o sociálních službách, kterou došlo k navýšení příspěvku na péči.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Aktualizovaný kurz

Jednotné environmentální stanovisko

Aktualizace kurzu upozorňuje na změny právní úpravy, k nimž došlo s účinností od 1. 7. 2024. Jde o vložení nových tzv. integračních formulí do zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně zákonem č. 182/2024 Sb. (novela vodního zákona) a zákonem č. 183/2024 Sb. (novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu). Aktualizace rovněž odráží skutečnost, že skončilo přechodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, kdy se JES vydávalo pouze pro vyhrazené stavby.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Aktualizovaný kurz

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství

Kurz nabízí průřez zákonem o pozemních komunikacích, především těmi jeho částmi a činnostmi, které jsou nejčastěji užívány silničními správními úřady. Je vhodný pro úředníky i vedoucí odborů nebo oddělení, kteří chtějí mít základní přehled o práci silničních úřadů a chtějí se v této problematice lépe orientovat, především na obcích a obcích s rozšířenou působností.

Do kurzu byla zapracována poslední významná změna zákona o pozemních komunikacích z roku 2024, která úzce navazuje na změnu stavebního zákona, se kterou jsou spojeny velké změny v činnosti jak stavebních tak silničních správních úřadů.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Základy excelu

Kurz vás prostřednictvím videí provede všemi základními oblastmi práce s Excelem. Od vkládání dat a práce s buňkami, řádky a sloupci, přes formátování, řazení a filtrování dat, až po vytváření vzorců a funkcí. A to včetně několika novinek Excelu 365. Kurz je navržen tak, aby byl srozumitelný pro úplné začátečníky, ale zároveň poskytoval hodnotné informace i pro ty, kteří již s Excelem mají nějaké zkušenosti.

Po absolvování budete schopni efektivně pracovat s Excelem 365, vytvářet a upravovat tabulky, třídit data a využívat základní vzorce a funkce. Tento kurz vám poskytne praktické dovednosti potřebné pro každodenní práci s Excelem.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Aktualizovaný kurz

Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě

Víte, jaký hlavičkový papír – obec nebo obecní úřad – použít pro svou myšlenku, kterou chcete popsat na papír? A jaké novinky přináší novela zákona o archivnictví a spisové službě? Nebo také jak převést razítko na analogovém dokumentu do digitální podoby? To vše a mnohem více se dozvíte v e-learningovém kurzu Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě.

V kurzu najdete mimo jiné i právě dopad působnosti obce do tvorby dokumentů, pravidla pro tvorbu digitálních dokumentů, moderní trendy jak ve formální úpravě dokumentů, ale i základní zásady pro tvorbu obsahu včetně návodů, jak napsat dokonalý úřední dokument. Závěr kurzu Vám představí životní cyklus dokumentu ve všech jeho fázích životnosti a upozorníme také na novinky, které přináší novela zákona o archivnictví a spisové službě, například zrušení skartačního znaku V. V kurzu najdete i praktické videonávody na aplikaci zásadních pravidel pro práci s dokumenty.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.