BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně zaměstnanců ve školství. Okrajově informuje též o předpisech směřujících k bezpečnosti žáků a studentů. Nezohledňuje specifické provozy, jako jsou např. školní kuchyně, sklady, údržba, stejně tak se nezaměřuje na problematiku související s výukou, např. tělesné výchovy, organizací sportovních akcí, výletů, provozu laboratoří atd. Pro tyto činnosti musí mít škola zpracovány vlastní interní předpisy s ohledem na místní podmínky, s nimiž je třeba zaměstnance seznámit. Kurz upravuje resortismus odpovědností státních orgánů dozoru a základní legislativní přehled. Zaměřuje se na prevenci rizik s cílem předcházet pracovním a školním úrazům a nemocím z povolání. Požární ochrana pro účel kurzu je pouze výtahem základních legislativních přehledů, nezohledňuje provozy s vysokým požárním nebezpečím a konkrétní podmínky na pracovištích, např. rozmístění prostředků požární ochrany, definování únikových cest atd. Tyto konkrétní informace jsou povinni zaměstnancům sdělit vedoucí zaměstnanci v rámci zaškolení a zaučení na pracovišti. Implementací kurzu zaměstnavatel schvaluje jeho obsah.

Cena: 130 Kč

Dotace: 1 den/3 hodiny

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Mgr. Navrátilová Jana

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Kurz si klade za cíl uvést Vás do světa kyberprostoru a naučit základním pravidlům kybernetické bezpečnosti, srozumitelným jazykem poukázat na místa, kde se může skrývat nebezpečí a naznačit možná řešení, poukázat na potřebu volit vždy kombinaci různých zabezpečení...