Zářijové novinky v kurzech

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství

Cílem kurzu je představit úředníkům přehled právních předpisů, které se týkají pozemních komunikací a seznámit je s tzv. „velkou novelou“ – změna zákona o pozemních komunikacích. Správní rozhodování a dozorovou činnost v silničním hospodářství upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který byl změněn zákonem č. 268/2015 Sb., tzv. „velkou novelou” s účinností od 31. prosince 2015. Prováděcím právním předpisem k zákonu je vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

 Cena: 860 Kč

Dotace: 2 dny/12 hodin

Přístup do kurzu: 26 dnů

Autorka: Bc. Marcela Knedlíková

 

Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

Cílem je seznámit úředníky se základními znalostmi v oblasti rozhodování řidičských průkazech a řidičských oprávněních. Kurz popisuje oblasti rozhodování o řidičských průkazech a řidičských oprávněních, kdy největší část celé problematiky je upravena zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Zákon o silničním provozu již prošel mnoha změnami (ta poslední je v
platnosti od 1. 7. 2018).

 Cena: 860 Kč

Dotace: 2 dny/12 hodin

Přístup do kurzu: 26 dnů

Autorka kurzu: Bc. Veronika Vlášková

 

Základní interní směrnice územních samosprávných celků

Cílem kurzu je seznámení studenta s nezbytným minimem pro tvorbu interních předpisů územně samosprávných celků tak, aby byl schopen vytvořit interní směrnici efektivně jak po stránce formální, tak kvalitně zajistit nebo se podílet na stránce obsahové. Kurz je jedinečný svým komplexním pohledem na psaná pravidla na pracovištích územně samosprávných celků a jejich propojením a vazbami na pravidla nepsaná. Obsahem kurzu je jednak stránka obsahová, včetně doporučení na používaný právní jazyk, ale i ta formální s ohledem na moderní trendy v úpravě písemností. Závěr kurzu Vám umožní náhled do základních druhů interních směrnic a
nastíněn bude i jejich možný obsah. Nezbytnou součástí pak je životní cyklus směrnice od její přípravy přes schvalování, užívání v praxi, kontrolu, po případné změny či rušení.

Cena: 580 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor kurzu: Mgr. Andrea Kovářová

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....