PROJEKT GENDEROVÉ AUDITY
Název projektu: Genderový audit – rozvoj rovných příležitostí

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006287

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Cíl a cílová skupina projektu

Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů provedených v souladu se Standardem genderového auditu. Analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem zlepšit spokojenost a loajalitu zaměstnaných osob, motivovanost a pozitivní prostředí v pracovním týmu, zvýšit výkonnost a efektivitu práce apod.

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci a zaměstnavatelé z řad úřadů samosprávných celků – městských úřadů. Bude se jednat o realizaci 9 auditů u úřadů územně samosprávných celků se zaměřením na cílovou skupinu úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

Popis realizace projektu

U každého z 9 subjektů budou v rámci genderového auditu provedeny minimálně následující aktivity:

 • Analýza dostupných veřejných informací (výroční zprávy, vnitřní směrnice apod.)
 • Dotazníkové šetření (dostupné i v elektronické podobě na webu)
 • Fokusní skupina – skupiny a rozhovory (rozhovory zaměřené na ověření výstupů z dotazníků, velikost skupiny cca 10 osob bez přítomnosti nadřízených. Skupina bude složená z různých zaměstnanců/kyň dle věku, pracovního zařazení a životní situace (svobodný/á, pečující o malé děti, ženatý, vdaná, samoživitel/ka)
 • Rozhovor s vedením společnosti
 • Zpracování závěrečné zprávy (obsahující doporučení a návrhy proveditelných změn a její předání zaměstnavateli).

 

Aktuální stav projektu k 31. 8. 2018

Ukončené genderové audity:

V průběhu projektu bylo realizováno 9 genderových auditů. Genderový audit se skládal z níže uvedených aktivit:

 • Úvodní setkání s vedením zaměstnavatele (top management).
 • Analýza dostupných interních a veřejných informací (výroční zprávy, vnitřní směrnice apod.).
 • Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci.
 • Fokusní skupiny – skupiny a rozhovory (rozhovory zaměřené na ověření výstupů z dotazníků, velikost skupiny cca 10 osob bez přítomnosti nadřízených. Skupina bude složená z různých zaměstnanců/kyň dle věku, pracovního zařazení a životní situace (svobodný (ná), pečující o malé děti, ženatý, vdaná, samoživitel).
 • Analýza a zpracování získaných dat, příprava první verze závěrečné zprávy.
 • Rozhovor s vedoucími zaměstnanci.
 • Rozhovor s vedením zaměstnavatele (top management).
 • Zpracování finální verze závěrečné zprávy včetně návrhů doporučení a proveditelných změn v oblasti rovných příležitostí pro zaměstnavatele.
 • Předání závěrečné zprávy vedení zaměstnavatele (top management).

Závěrečné zprávy z realizovaných auditů níže.

 

Výstup projektu

Závěrečná zprávy z genderového auditu pro 9 subjektů – měst, které budou auditovány v rámci projektu.

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 1

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 2

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 3

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 4

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 5

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 6

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 7

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 8

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 9

 

Šíření výstupů projektu

Dne 15. 6. 2018 na semináři Personalista 21. Století – Age management v Praze byly personalistům z krajských úřadů, magistrátů a obcí prezentovány průběžné výsledky projektu viz přiložená prezentace.

Realizační tým projektu

Zaměstnanci společnosti RENTEL a.s.