Ochrana dřevin rostoucích mimo les a právní úpravy k jejich kácení

Novinka 13.11.2017

Kurz je zaměřen na podstatu vlastností dřevin významných v péči o ně, a to především v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Seznamuje s ochranou dřevin při stavebních činnostech, zaměřuje se na provozní bezpečnost stromů i na ochranu a kácení dřevin v praxi orgánů ochrany přírody.

Kurz apeluje na vybrané kapitoly Zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) ve vztahu k dřevinám a k péči o ně a seznamuje s předpisy platnými v oboru sadovnictví a krajinářství – Normy ČSN 8390. Součástí kurzu jsou i standardy péče o přírodu a krajinu AOPK.

Kurz je především určen pracovníkům správy veřejné zeleně v roli žadatelů o kácení dřevin a pracovníkům orgánů ochrany přírody. Je vhodný i pro ostatní pracovníky v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, kterým může nabídnout základní přehled k problematice dřevin rostoucích mimo les.

Autorka kurzu: Ing. Dana Céová

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika...

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...