Novinky v akreditacích MV ČR

Od listopadu nabízíme nově akreditované kurzy:

Zákon o hlavním městě Praze a jeho aplikace v praxi
AK/PV-691/2017

Každá osoba, která je zaměstnancem zařazeným do Magistrátu hlavního města Prahy nebo Úřadu jeho městské části a členem orgánů hlavního města Prahy nebo jeho městských částí, by měla znát zákon, z něhož právní postavení a činnost hlavního města Prahy a jeho městských částí vyplývá. Jedná se o zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se vztahuje nejen na činnost orgánů hlavního města Prahy nebo jeho městských částí oblasti samostatné působnosti, ale je důležitý i pro ty, kteří se z pozice zaměstnanců zabývají jak působností samostatnou, tak i přenesenou. Kurz je zaměřen na ta ustanovení zákona, která s ohlédnutím na mnohaletou účinnost zákona o hlavním městě Praze, jeví jako dlouhodobě problematická a výkladově nejasná.

Autor kurzu: Mgr. Karolína Plasgurová Holá

 

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast správního rozhodování na úseku dopravy a silničního hospodářství
AK/VEPO-7/2017

Vzdělávací program pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků je zaměřen na oblast správního rozhodování na úseku dopravy a silničního hospodářství. Cílem programu je prohloubení a rozšíření znalostí a vědomostí vedoucích úředníků územních samosprávných celků v této oblasti. Program zahrnuje legislativní změny, které se dané oblasti týkají a jsou aktuální od 1. července 2017. Program si klade za cíl poskytnout vedoucím úředníkům ucelený pohled na danou tématiku. Program je členěn na následující čtyři části:

1.  Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství

2.  Správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících

3.  Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

4.  Správní rozhodování o registračních úkonech

Autor kurzu: Kolektiv autorů při Masarykově univerzitě v Brně

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika...

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...

Pohledávky a jejich vymáhání

Pohledávky a jejich vymáhání

Cílem kurzu je seznámení s tím, co je pohledávka, jak vzniká a zaniká a jakým způsobem lze pohledávky vymáhat, aby pohledávka byla splněna. Pohledávky a způsob jejich vymáhání je zásadní otázkou pro veškeré ekonomické subjekty, neboť v případě nevědomosti a...