Nové akreditované kurzy

Administrativní a informační bezpečnost

Studující se seznámí s legislativní úpravou problematiky ochrany dat a informací v oblasti administrativní bezpečnosti a všemi složkami ochrany informací a dat, tzn., režimovou, komunikační, personální, technickou a fyzickou bezpečností a rovněž pochopí nutnost jejich komplexního využití v zajištění administrativní bezpečnosti úřadu. Rámcově se rovněž dotkneme problematiky ochrany osobních údajů a rozdílu mezi osobními a citlivými údaji.

Cena: 580 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Akreditace: AK/PV-427/2018

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Doc. RNDr. František Žaloudek, CSc.

Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy

Kurz si klade za cíl seznámit studující s pojmem informační systém veřejné správy a s právními předpisy, které upravují tuto problematiku. Studující bude vědět, kdo je správce infomačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), kdo je provozovatel a co jsou výstupy, výpisy a ověřené výpisy z ISVS. V neposlední řadě se rovněž dozví, jaké jsou povinnosti obce ve vztahu k ISVS.

Cena: 580 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Akreditace: AK/PV-425/2018

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Mgr. Andrea Kovářová

Správní rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel

Cílem kurzu je přiblížit úředníkům problematiku při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel do registru silničních vozidel a její podmínky. Kurz je zaměřen na registr silničních vozidel, registraci vozidel, příslušnost k vedení registru silničních vozidel a provádění změn v registru silničních vozidel. Současně přibližuje i problematiku vydávání registračních značek a dokladů k vozidlům.

Cena: 1 160 Kč

Dotace: 2 dny/12 hodin

Akreditace: AK/PV-424/2018

Přístup do kurzu: 26 dnů

Autor: Ing. Vratislav Kovařík

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....