Ediční plán na rok 2018

E-learningové kurzy

 • MS Word 2016
 • MS Excel 2016
 • GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • GDPR – Srovnání terminologie stávajícího zákona a nového nařízení
 • Daňový řád (správa daní a poplatků, vymáhání daňových nedoplatků)
 • Životní prostředí (Ochrana přírody a krajiny, Myslivost, rybářství, lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu, Ochrana ovzduší, Vodní hospodářství, Odpadové hospodářství)
 • Kontrolní řád
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi
 • Interní směrnice měst a obcí
 • Problematika managementu ve veřejné správě – pro vedoucí úředníky
 • Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství
 • Správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících
 • Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
 • Správní rozhodování o registračních úkonech

Kurz na míru – Kybernetická bezpečnost – praktické pojetí ve veřejné správě

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí. S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...