Ediční plán na rok 2018

E-learningové kurzy

 • MS Word 2016
 • MS Excel 2016
 • GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • GDPR – Srovnání terminologie stávajícího zákona a nového nařízení
 • Daňový řád (správa daní a poplatků, vymáhání daňových nedoplatků)
 • Životní prostředí (Ochrana přírody a krajiny, Myslivost, rybářství, lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu, Ochrana ovzduší, Vodní hospodářství, Odpadové hospodářství)
 • Kontrolní řád
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi
 • Interní směrnice měst a obcí
 • Problematika managementu ve veřejné správě – pro vedoucí úředníky
 • Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství
 • Správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících
 • Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
 • Správní rozhodování o registračních úkonech

Kurz na míru – Kybernetická bezpečnost – praktické pojetí ve veřejné správě

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...