VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

obchodní společnosti RENTEL a.s. se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5, IČ: 26 12 82 33, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka. 6225, dále jen „RENTEL“

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví podmínky, za kterých RENTEL poskytuje vzdělávací  programy, které byly písemně objednány zákazníkem a platí pro území České republiky. Jakékoliv odchylky a změny těchto podmínek jsou závazné pouze v případě, že byly písemně sjednány a potvrzeny zákazníkem a RENTELem, pokud není těmito podmínkami sjednáno jinak.

Podmínkou spolupráce mezi zákazníkem a RENTELem je přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek.

2 TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ A STORNO PODMÍNKY

2.1 OBJEDNÁVKA A PŘÍSTUP DO KURZU

Objednávka účastníků vzdělávacího programu (dále jen „kurz“) musí být odpovědnou osobou zákazníka předána RENTELu prostřednictvím objednávkového systému na www.akreditovanekurzy. Objednávka musí obsahovat označení kurzu, počet účastníků a termín kurzu. Odpovědná osoba zákazníka, která učinila objednávku, obdrží obratem na svou e-mailovou adresu potvrzení objednávky.

RENTEL prohlašuje, že osobní data účastníků kurzu, ve smyslu zák. č.101/2000 Sb., budou použita a zpracovávána pouze v souvislosti s účelem, ke kterému byla zákazníkem poskytnuta a nebudou jinak dále zpracovávána.

Zákazník, jako správce, pověřuje RENTEL zpracováním osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), a to tak, že RENTEL je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků e-learningového kurzu pouze za účelem provozování vzdělávacího programu. Za tímto účelem je RENTEL oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, e-mail, akademický titul, pracovní zařazení, datum nástupu do zaměstnání, zařazení (úředník, neúředník, vedoucí), začátek tříletého cyklu (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje jsou za výše uvedeným účelem zpracovávány automatizovaně těmito způsoby: shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování, likvidace, výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, pozměňování, změna, doplnění. Osobní údaje jsou ze strany RENTEL uchovávány po dobu trvání smlouvy se zákazníkem, nejdéle však po dobu 5 let po ukončení takové smlouvy.

Přihlašovací údaje a informace o studiu jsou přihlášeným účastníkům kurzu zaslány v den zahájení kurzu na jejich e-mailovou adresu. Platnost přihlašovacího jména a hesla je omezena délkou trvání kurzu.

On-line přístup do kurzu (studium) je možný neomezeně po celou dobu trvání kurzu. Studující se přihlašují pod přihlašovacími údaji, které jim byly doručeny. V každém kurzu je možné si stáhnout studijní materiál k tisku.

2.2 TESTOVÁNÍ A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ

Testování v kurzech trvá neomezeně po celou dobu trvání kurzu. Otázky zařazené v závěrečném testu jsou vybrány z autotestů zařazených do kurzu.

V průběhu studia jsou studujícím zasílána upozornění na:

1. zahájení studia včetně přihlašovacích údajů (v den zahájení kurzu),

2. ukončení testování – v případě neodevzdání závěrečného testu (2 dny před ukončením kurzu).

Po skončení kurzu je zasláno e-mailem odpovědné osobě zákazníka osvědčení o absolvování kurzu, v elektronické podobě, ve formátu pdf. Osvědčení o absolvování kurzu v tištěné formě vydá RENTEL za úplatu pouze na výslovnou písemnou žádost zákazníka; v takovém případě musí být písemná žádost doručena RENTEL před zahájením příslušného e-learningového kurzu. Za vydání osvědčení o absolvování kurzu v tištěné podobě činí ceny 50,- Kč/kus bez DPH.

Testování v kurzech v individuálně vybraných termínech, trvá neomezeně po celou dobu trvání kurzu.. Otázky zařazené v závěrečném testu jsou vybrány z autotestů zařazených do kurzu.

V průběhu studia je studujícím zasíláno upozornění na:

Zahájení studia včetně přihlašovacích údajů (v den zahájení kurzu).

Po skončení kurzu je zasláno e-mailem odpovědné osobě zákazníka osvědčení o absolvování kurzu v elektronické podobě, ve formátu pdf., případně v tištěné podobě v termínu, v souladu se všeobecnými podmínkami pro poskytování vzdělávacích programů. 

On-line podpora studujících je na e-mailové adrese rentel@rentel.cz nebo na telefonním čísle 222 508 510, v pracovních dnech, 8.00 – 16.00 hodin.

2.3 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky nebo změnu termínu kurzu pro pevně stanovené termíny, je možné provést písemně na adrese rentel@rentel.cz nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Jiná forma stornování objednávky není akceptována.

Zrušení objednávky nebo změnu termínu objednávky pro individuální termíny, je možné provést po písemné dohodě na adrese rentel@rentel.cz, před zahájením testování. Jiná forma stornování objednávky není akceptována.

RENTEL si vyhrazuje právo přesunout studující, kteří byli přihlášeni k testování, do následujícího běhu, z důvodu dosažení kapacitních limitů e-learningového systému.

V průběhu realizace studia si RENTEL vyhrazuje právo na odstávku vzdělávacího systému z důvodu technických problémů. Je-li to možné, jsou o této skutečnosti účastníci informováni.

Úspěšným účastníkům kurzu je v případě kurzu ukončeného vydáním osvědčení toto osvědčení vystaveno dle údajů uvedených v objednávce. Pokud je v osvědčení zjištěna jakákoliv chyba z důvodů způsobených na straně zákazníka, vydá RENTEL osvědčení nové, se správnými údaji za poplatek 50,-Kč bez DPH.

RENTEL neodpovídá za doručení přihlašovacích údajů jednotlivým účastníkům kurzu.

RENTEL neodpovídá za to, zda přihlášený účastník splňuje požadavky nezbytné pro úspěšné absolvování kurzu.

3 DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Zákazník odpovídá za to, že přihlášení studující:

1) si nebudou pořizovat kopie části nebo celých materiálů k licenčním programům, potřebných během kurzu, s výjimkou těch, které si pořídí pod dohledem nebo v souladu s instrukcemi RENTELu.

2) neposkytnou informace ani neumožní přístup k materiálům třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu RENTELu.

3) budou obeznámeni s uvedenými podmínkami.

4 ARCHIVACE ÚDAJŮ

Údaje o testování jsou RENTELem archivovány maximálně po dobu 3 pracovních dnů po ukončení kurzu. Průběžné statistiky, včetně testů, lze dále rozpracovat na žádost zákazníka pouze ve výše uvedeném časovém rozmezí a za předem domluvených podmínek.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Daňový doklad bude vystaven v souladu s fakturačními údaji, které poskytl zákazník v objednávce. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou obou stran na 14 dnů od data zdanitelného plnění, kterým je den zahájení kurzu. Při nedodržení termínu splatnosti může RENTEL požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

RENTELem akceptovaná objednávka tvoří spolu s těmito „Všeobecnými podmínkami“ úplnou smlouvu uzavřenou mezi RENTELem a zákazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí služeb uvedených v objednávce. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují všechna eventuální smluvní ujednání, písemná či ústní, která jim předcházela.

V Praze dne 01. 01. 2015