PROJEKT GENDEROVÉ AUDITY

Název projektu: Genderový audit – rozvoj rovných příležitostí

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006287

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

 

Cíl a cílová skupina projektu

Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů provedených v souladu se Standardem genderového auditu. Analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem zlepšit spokojenost a loajalitu zaměstnaných osob, motivovanost a pozitivní prostředí v pracovním týmu, zvýšit výkonnost a efektivitu práce apod.

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci a zaměstnavatelé z řad úřadů samosprávných celků – městských úřadů. Bude se jednat o realizaci 9 auditů u úřadů územně samosprávných celků se zaměřením na cílovou skupinu úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Popis realizace projektu

U každého z 9 subjektů budou v rámci genderového auditu provedeny minimálně následující aktivity:

  • Analýza dostupných veřejných informací (výroční zprávy, vnitřní směrnice apod.)
  • Dotazníkové šetření (dostupné i v elektronické podobě na webu)
  • Fokusní skupina – skupiny a rozhovory (rozhovory zaměřené na ověření výstupů z dotazníků, velikost skupiny cca 10 osob bez přítomnosti nadřízených. Skupina bude složená z různých zaměstnanců/kyň dle věku, pracovního zařazení a životní situace (svobodný/á, pečující o malé děti, ženatý, vdaná, samoživitel/ka)
  • Rozhovor s vedením společnosti
  • Zpracování závěrečné zprávy (obsahující doporučení a návrhy proveditelných změn a její předání zaměstnavateli).

Aktuální stav projektu k 28. 2. 2018

Ukončené genderové audity:

Byl ukončen genderový audit u Zaměstnavatele 1. Závěrečná zpráva v příloze.

Probíhající genderové audity:

Zaměstnavatel 2 – proběhly všechny etapy auditu a v tuto chvíli se finalizuje závěrečná zpráva pro její předání v období 03/2018.

Zaměstnavatel 3 – proběhlo úvodní setkání s vedením úřadu, dotazníkové šetření, 3 fokusní skupiny, rozhovor s vedením úřadu. Připravuje se rozhovor s vedoucími pracovníky, rozhovor s vedením úřadu a vlastní zpráva včetně jejího předání plánováno na 03/2018.

Zaměstnavatel 4 – proběhlo úvodní setkání s vedením úřadu, dotazníkové šetření. Jsou naplánovány fokusní skupiny a připravuje se rozhovor s vedoucími pracovníky, rozhovor s vedením úřadu a zpracování vlastní zprávy včetně jejího předání.

Plánované genderové audity:

Zaměstnavatel 5 – zahájení 03/2018.

Zaměstnavatel 6 – zahájení 03/2018.

Zaměstnavatel 7 – zahájení 03/2018.

Zaměstnavatel 8 – zahájení 05/2018.

Zaměstnavatel 9 – zahájení 05/2018.

Výstup projektu

Závěrečná zprávy z genderového auditu pro 9 subjektů – měst, které budou auditovány v rámci projektu.

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 1

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 2

Závěrečná zpráva genderového auditu Zaměstnavatel 3

Realizační tým projektu

Zaměstnanci společnosti RENTEL a.s.